Ladda ner Tema Likabehandlings material

Här kan du ladda ner Tema Likabehandlings rapporter och material.

Rapport: Lika rättigheter eller möjligheter oavsett etnisk tillhörighet inom socialfonden (2013)

Rapport: Lika rättigheter eller möjligheter oavsett etnisk tillhörighet inom socialfonden (2013)Hur arbetar socialfonden med rätten till rätt arbete oavsett etnisk tillhörighet?

Ramböll har på uppdrag av Tema Likabehandling tagit fram en analys utifrån forskning gällande ESF-projekts bidrag till lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet. Med rätt arbete avses arbete som överensstämmer med kvalifikationer och erfarenheter, både formella och informella.

I denna rapport utgör allas rätt till rätt arbete ett slutmål för det samlade arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden. Det slutgiltiga syftet med rapporten är att bidra till resonemang om huruvida Socialfonden bidrar till rätten till rätt arbete.

Rapportens målgrupper är Tema Likabehandling och temagruppens intressenter såsom Arbets-marknadsdepartementet, ESF-rådet, strukturfondspartnerskapen, framtida projektägare och projektgrupper.

Här kan du ladda ned ”Lika rättigeter och möjlighet oavsett etnisk tillhörighet inom socialfonden” (2013)

Handbok om empowerment för ESF (2013)

Omslaget till Handboken om empowerment för ESFEmpowerment handlar om processer där personer från grupper som ofta exkluderas stärker sin makt för att ta kontroll över besluten som påverkar deras liv, på individ-, grupp- och samhällsnivå.

I den här handboken, tas erfarenheter upp från 13 ESF-projekt från Sverige, Storbritannien (Nordirland), Belgien, Spanien, Grekland och Portugal.
Handboken är skriven av ESF:s lärande nätverk om Empowerment & Inclusion, där Tema Likabehandling ingår. Den riktar sig till projekt som vill använda ett empowermentperspektiv i sitt arbete och alla med ett intresse för empowermentarbete. Den är översatt från engelska till svenska av Tema Likabehandling.

Här kan du ladda ned handboken om empowerment för ESF (2013)

Rapport: Från politik till praktik (2013)

Omslaget till rapporten Från politik till praktik (2013)Tema Likabehandling och jämställ.nu har gett APeL i uppdrag att göra en metaanalys av fyra offentligt finansierade jämställdhetsintegreringssatsningar.

Det handlar om Sveriges kommuner och landstings (SKLs) Program för hållbar jämställdhet (HÅJ), Jämställdhetsintegering i staten (Jämi), Europeiska socialfonden i Sverige (ESF) och VINNOVAs TIGER-program. I rapporten analyseras programmen och man har tagit fram rekommendationer inför framtida satsningar på jämställdhetsintegrering. Tema Likabehandling har också tagit fram ett följebrev till rapporten, som också går att ladda ned nedan.

Här kan du ladda ned rapporten Från politik till praktik (2013)

Projektguide: Gör rätt(igheter) från början! (2013)

Omslaget till Tema Likabehandlings skrift Gör rätt(igheter) från början!Är du engagerad i ett projekt som vill bidra till utveckling inom området lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet? Då är den här skriften för dig!

Skriften riktar sig i första hand till personer som är ansvariga för utveckling och genomförande av insatser inom området – det kan handla om externt finansierade projekt eller internt utvecklingsarbete. Även den som har övergripande ansvar för utvecklingsarbetet i en organisation eller ett företag kan ha intresse av att läsa skriften, liksom personer som följer upp och bedömer framgången i insatserna, som exempelvis utvärderare, personer i ett projekts styrgrupp och externa finansiärer.

I projektguiden går vi igenom allt ifrån utgångspunkter för att arbeta för lika rättigheter och möjligheter, framgångsfaktorer, planering, praktiskt genomförande samt hur man kan följa upp arbetet.

Här kan du ladda ned Gör rätt(igheter) från början! (pdf)

Rapport: Att mäta det väsentliga (2013)

Omslaget till rapporten "Ett hållbart arbetsliv 2013"Under 2012 startade Tema Likabehandling ett arbete med att undersöka hur projektarbete inom området lika rättigheter och möjligheter kan mätas och följas upp. Kontigo AB fick i  uppdrag att göra en analys av ämnesområdet, vilket resulterade i rapporten ”Mäta effekter av arbetet med lika rättigheter och möjligheter?” Rapporten presenterar metoder som bygger på  vedertagna teoretiska resonemang – men som enligt Tema Likabehandlings erfarenhet inte alltid kan appliceras på projekt som arbetar med just lika rättigheter och möjligheter.

Syftet med den här skriften är att problematisera de slutsatser som presenteras i Kontigos rapport samt att ge alternativa – enkla, praktiska och konkreta – råd och tips om hur man kan  tänka kring att mäta utvecklingen i projektarbete inom området lika rättigheter och möjligheter.

Här kan du ladda ned Att mäta det väsentliga (pdf)

Handbok: ESF Empowerment (2013)

Handbok: ESF EmpowermentBoken har tagits fram inom ramen för det transnationella lärandenätverket Empowerment & Inclusion. Nätverket är ett av flera som finansieras av EU Kommissionen för ett ökat lärandet om frågor som är centrala för Europeiska Socialfondens arbete.

Handboken bygger på erfarenheter från 13 ESF-projekt från Sverige, Storbritannien (Nordirland), Belgien, Spanien, Grekland och Portugal, där personer från grupper som ofta exkluderas stärkt sin makt för att ta kontroll över beslut som påverkar deras liv, på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Utifrån lärdomar från projekten beskriver boken hur empowermentansatser kan bidra till ESF:s arbete, på projekt- och programnivå. Boken diskuterar också empowermentbegreppet samt centrala utgångspunkter och arbetssätt i empowermentprocesser. Tema Likabehandling har medverkat i nätverket och i produktionen av boken.

Här kan du ladda ned ”Handbok: ESF Empowerment” (pdf)

Folder: Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet – oavsett könsidentitet eller könsuttryck (2013)

Omslaget till foldern Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet – oavsett könsidentitet eller könsuttryckHur kan arbetsgivare arbeta med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett könsidentitet eller könsuttryck? Och hur kan arbetet integreras i likabehandlingsarbetet?

Den här foldern ger arbetsgivare, projektledare inom socialfonden och andra som arbetar med utvecklingsfrågor i arbetslivet, en liten hjälp på traven när det kommer till transpersoners lika rättigheter och möjligheter. Den innehåller råd när det kommer till arbete med policys, dokument och blanketter, information och kommunikation, rekrytering och introduktion samt fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Här kan du ladda ned ”Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet – oavsett könsidentitet eller könsuttryck” (pdf)

Rapport: Ett hållbart arbetsliv 2030 (2013)

Omslaget till rapporten "Ett hållbart arbetsliv 2013"Hur ska ledarskap, arbetets organisation, attityder och lagar ändras för att vi ska få ett hållbart arbetsliv för alla åldrar?

Tema Likabehandling bad fyra skribenter, alla experter på sitt område, att föreställa sig år 2030 och sedan göra en tillbakablick till idag. Vad har hänt? Vilka utredningar har tillsatts, vilka lagar har ändrats? Har normer kring ålder förändrats, i så fall hur, och på vilket sätt har det påverkat den enskilda individen?

Skriften vänder sig till dig som är intresserad av ett hållbart arbetsliv kopplat till frågor om lika rättigheter och möjligheter.

Här kan du ladda ned Ett hållbart arbetsliv 2030 (pdf)

Rapport: Konstruktiv normkritik – en rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt (2013)

Rapport: Konstruktiv normkritik – en rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt (2013)

Varför ska vi arbeta med normkritik – och hur kan det gå till? I den här rapporten analyserar vi hur projekt som finansierats med hjälp av Europeiska socialfonden har arbetat praktiskt med normkritik och intersektionalitet. Med utgångspunkt i projekten undersöker och diskuterar vi tre huvudfrågor: Varför ska vi arbeta normkritiskt? Hur används normkritik och intersektionalitet i främjandearbetet? Vad är förutsättningarna för att normkritik ska leda till faktisk förändring?

Rapporten vänder sig till dig som driver ett förändringsarbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Den kan också användas för att mer generellt få förståelse för normkritiska arbetssätt och metoder, i syfte att utveckla framtida förändringsarbeten som utmanar exkluderande och diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden.

Här kan du ladda ned Konstruktiv normkritik – en rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt (pdf)

Rapport: Upphandling eller nerköp? Att använda upphandling som verktyg för lika rättigheter och möjligheter (2013)

Upphandling eller nerköp? Att använda upphandling som verktyg för lika rättigheter och möjligheter

Hur upphandlingar går till och vilka värderingar som styr dem är i allra högsta grad en samhällsangelägenhet. Upphandling kan och bör användas för att skapa lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Denna rapport vänder sig till dig som arbetar med upphandlingar – både inom privat och offentlig sektor – och till dig vars företag ska delta i en upphandling. Den vänder sig också till dig som arbetar med lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

I rapporten utreds hur lagstiftningen ser ut när det kommer till sociala hänsyn i upphandling. Vi ger också exempel på företag och organisationer som tillämpat sociala hänsyn i upphandlingar samt ger rekommendationer till arbetsgivare som vill starta ett eget arbete.

Här kan du ladda ner ”Upphandling eller nerköp? Att använda upphandling som verktyg för lika rättigheter och möjligheter” (pdf)

Handbok: Att leda åldersmedvetet – en guide för dig som är chef (2012)


Åldersmedvetet ledarskap är en del i arbetet för lika rättigheter och möjligheter och det är viktigt att känna till de utmaningar som finns specifikt kopplade till ålder.

Den här skriften vänder sig till dig som är chef och till dig som arbetar inom HR. Vår förhoppning är att den ska bidra med ny kunskap och praktiska verktyg i det viktiga arbetet med att leda åldersmedvetet.

Vi behöver vara medvetna om att åldersdiskriminering finns, att många av oss utför handlingar som kan vara diskriminerande och att detta är ett strukturellt problem. Samtidigt är det individer som kan förändra strukturer. Det betyder att du kan göra skillnad. Tema Likabehandling hoppas att reflektionsövningarna och checklistorna i denna skrift kan vara ett stöd på vägen.

Här kan du ladda ner ”Att leda åldersmedvetet – en guide för dig som är chef” (tillganglig pdf)

Ålder&arbete – ett temamagasin inom ramen för Äldreåret

Ålder&arbete

Ålder&arbete är ett temamagasin som främst har fokus på äldre i arbetslivet. Här finns artiklar om åldersdiskriminering, ny forskning, åldersmedvetet ledarskap, kompetensöverföring mellan generationer och mycket mer.

Ålder&arbete har producerats av Du&jobbets redaktion, med stöd från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), och Tema Likabehandling, en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, inom ramen för Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012.

Här kan du ladda ner ”Ålder&arbete” (pdf)

 

Rapport: Mäta effekter av arbetet med lika rättigheter och möjligheter?

Att arbeta för lika rättigheter och möjligheter är en självklarhet för många. Men hur kan vi mäta vilka effekter likabehandlingsarbetet egentligen har lett till? Och hur vet vi att effekten är ett resultat av just våra aktiviteter? Denna rapport presenterar resultat och slutsatser från en studie genomförd av analysföretaget Kontigo, på uppdrag av Tema Likabehandling.

Rapporten lyfter exempel på hur mätning kan genomföras, hur mål kan sättas och vilka effekter som kan mätas.

Här kan du ladda ner ”Mäta effekter av arbetet med lika rättigheter och möjligheter?” (pdf)

 

Handbok: MedVerkan – Fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter (2012).

Boken vänder sig till dig som i din yrkesroll har ett ansvar att arbeta med likabehandlingsfrågor, oberoende av diskrimineringsgrund. Du kan vara arbetsledare, skyddsombud, personalansvarig, facklig företrädare eller arbeta med mångfaldsfrågor.

En arbetsmarknad som är tillgänglig för alla på lika villkor kräver ett ständigt pågående, systematiskt arbete. Med utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv och en förståelse för hur normer samverkar, vidareutvecklas erfarenheter från framför allt projekt inom Europeiska Socialfonden, ESF.

Ladda ner ”MedVerkan – Fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter” (pdf)

Rapport: Att lära för lika rättigheter och möjligheter – En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet (2012).

Med den här rapporten vill Tema Likabehandling bidra till diskussionen om vilka kompetenshöjande insatser som leder till lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Kompetenshöjande insatser av olika slag används ofta som en central del i förändringsarbete.

Samtidigt visar utvärderingar att satsningar av kompetenshöjande slag sällan ger bestående effekter. Många utbildningsinsatser är inspirerande och ger ny kunskap, men förändrar inte deltagaranas beteenden eller hur organisationerna arbetar.
Ladda ner ”Att lära för lika rättigheter och möjligheter” (pdf)

Rapport: Jämställda tjänster – En studie av jämställdhetsintegrering i privat och offentlig service (2012).

I rapporten diskuteras förutsättningarna för att uppnå långsiktiga effekter av jämställdhetsinsatser i privat och offentlig tjänstesektor. Jämförelsen mellan sektorerna ökar förhoppningsvis förståelsen för hur jämställdhetsinsatser kan organiseras i olika sammanhang för att ge önskad effekt. Rapporten är framtagen i samarbete mellan Tema A&O (Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet) och Tema Likabehandling.
Ladda ner rapporten ”Jämställda tjänster” (pdf)

Rapport: Svenska Socialfondsprojekt med fokus på äldre i arbetslivet (2012).


I denna rapport uppmärksammar vi diskrimineringsgrunden ålder, mer specifikt äldre. Kartläggningen beskriver projekt som arbetar med målgruppen äldre, inom Europeiska Socialfonden.

Ladda ner ”Svenska socialfondsprojekt med fokus på äldre i arbetslivet” (pdf)

Rapport: Röster från fältet – En text om tillgänglighet i Europeiska Socialfondens projekt (2011).


En del av Tema Likabehandlings uppdrag handlar om att titta på hur projekten inom Europeiska Socialfonden arbetar med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

I denna rapport undersöker vi 24 projekt. Avsikten med rapporten är att ge en övergripande och beskrivande bild av hur dessa projekt formulerar och angriper tillgänglighetsarbetet.

Ladda ner ”Röster från fältet” (pdf)

Forskningsöversikt: Likabehandling i arbetslivet (2011).

Denna rapport är framställd av Oxford Research i samarbete med forskare vid Högskolan i Halmstad. Arbetet har genomförts på uppdrag av Tema Likabehandling. Forskningsöversikten ger en överblick över forskning om förändringsarbete inom området lika rättigheter och möjligheter.
Ladda ner ”Forskningsöversikt – Likabehandling i arbetslivet”(pdf)

Rapport: Nulägesbeskrivning av projekt som arbetar med likabehandling (2010)

Rapport: Nulägesbeskrivning av projekt som arbetar med likabehandling (2010)

Nulägesbeskrivningen är temagruppens första kartläggning av 590 projektansökningar. Med utgångspunkt från Lissabonstrategin, det nationella programmet och de regionala planerna beskriver vi hur de 590 projekten arbetar med våra frågor.

Här kan du ladda ned Nulägesbeskrivning av projekt som arbetar med likabehandling (pdf)

Foldrar med konkreta projektexempel

Äldre i arbetslivet, fem exempel, 2012 (pdf)

Likabehandling i arbetslivet, åtta exempel, 2011 (pdf)

Equal Treatment in Working Life, eight examples in English, 2012 (pdf)

Gender Mainstreaming in Europe, seven examples in English, 2012 (pdf)

Comments are closed.